Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy www.lubelskistol.pl (zwany dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem marki Lubelski Stół oraz Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest LokalneOgniwo Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-277), ul. Vetterów 1/106, NIP: 7123312663, REGON: 36442281600000, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616990, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 złotych, wpłaconym w całości, adres e-mail: biuro@lokalneogniwo.pl, zwana dalej LokalneOgniwo lub Administratorem.
 3. LokalneOgniwo dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis.
 4. Dane osobowe zbierane przez LokalneOgniwo za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

§ 1 Jak zbieramy dane?

 1. LokalneOgniwo zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
 3. rejestracji konta w Serwisie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu);
 4. korzystania z formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu);
 5. składania zamówienia Towarów lub Usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży);
 6. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

f) zamieszczania Opinii na Stronie Internetowej Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu),

 • W przypadku rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko;

c) hasło

4.W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail,

b) adres: kod pocztowy i miejscowość, kraj (państwo), ulica wraz z numerem domu/mieszkania,

c) imię i nazwisko,

d) numer telefonu.

5.W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) firmę Przedsiębiorcy,

b) numer NIP,

c) numer REGON,

d) imię i nazwisko osoby do kontaktu.

6.Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.

7.W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

 • Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa urządzenia końcowego lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 • Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 • Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 • Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 1. W przypadku dokonania rejestracji w Serwisie dane Użytkowników wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego Konta Użytkownika i zarządzania tym Kontem.
 2. W przypadku korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, dane Użytkowników wykorzystywane są w celu świadczenia wybranych usług.
 3. W przypadku dokonania zakupu, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych Towarów firmie kurierskiej.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system Przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.
 5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez LokalneOgniwo za pośrednictwem Serwisu na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez LokalneOgniwo usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie.
 2. LokalneOgniwo wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń końcowych użytkowników.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.

 • LokalneOgniwo wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • LokalneOgniwo wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 • Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu internetowego. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.
 • LokalneOgniwo może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany do urządzenia końcowego, osoby odwiedzającej Serwis, przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany do urządzenia końcowego dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez LokalneOgniwo przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 • Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. LokalneOgniwo nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

 1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu mają jedynie uprawnieni pracownicy LokalneOgniwo.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 3. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafiepn. „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 4. LokalneOgniwo zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają Konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do Konta w Serwisie.
 5. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. LokalneOgniwo może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez LokalneOgniwo roszczeń od danego Użytkownika.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem ustalenia nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu, zostanie wysłana przez LokalneOgniwo wiadomość e-mail z unikalnym przekierowaniem na Stronę Internetową Serwisu, po wybraniu którego Użytkownik będzie miał możliwość wpisania nowego Hasła.
 7. LokalneOgniwo nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności Hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
  1. dostęp do danych – art. 15 RODO,
  1. sprostowanie danych – art. 16 RODO,
 10. usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
 11. ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO – Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie,
 12. przeniesienie danych – art. 20 RODO – w tym celu należy skontaktować się z Administratorem, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mają być przekazane dane oraz ich zakres. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu tego żądania przez Użytkownika,
 13. sprzeciw – art. 21 RODO – Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw co do przetwarzania swoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez niego zakresie,
 14. cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO – zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili odwołana bez podawania przyczyny, a żądanie to może dotyczyć cofnięcia zgody tylko na określony cel albo wszystkich celów przetwarzania danych osobowych.
 15. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@lokalneogniwo.pl.
 16. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania, o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 17. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 18. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podst. art 17 ust. 1 i 2 RODO nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
 19. korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 20. wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 21. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO,
 22. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1 art 17 RODO, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 23. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@lokalneogniwo.pl.
 5. Data ostatniej modyfikacji: 22 lutego 2021 r.