Regulamin lubelskistol.pl

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.lubelskistol.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską/spedycyjną, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Serwisie Internetowym.
 5. Kalkulator przeliczeniowy – usługa elektroniczna udostępniona przez Usługodawcę, umożliwiająca obliczanie określonej wartości na podstawie danych wprowadzonych przez Klienta.
 6. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży, tj. każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w Serwisie – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Konto Klienta– oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 9. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Klienta w Serwisie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 10. Ogłoszenie – oznacza ogłoszenie zamieszczone przez Sprzedawcę i prezentowane na Stronie Internetowej Serwisu.
 11. Punkt Odbioru – oznacza miejsce, w którym Klient może dokonać odbioru osobistego zakupionego Towaru. Lista Punktów Odbioru dostępna jest na Stronie Internetowej Serwisu.
 12. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 13. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 14. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu stanowiącego alkohol ze Sprzedawcą w Punkcie Odbioru.
 15. Sprzedawca/Usługodawca – oznacza właściciela Serwisu internetowego, tj. LokalneOgniwo Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-277), ul. Vetterów 1/106, NIP: 7123312663, REGON: 36442281600000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616990, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 złotych; e-mail:biuro@lokalneogniwo.pl, telefon: +48 81 565-77-10.
 16. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.lubelskistol.pl
 17. Towar – oznacza rzecz ruchomą przedstawioną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 18. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 19. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 20. Usługa – oznacza usługę przedstawioną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje także Klientów, którzy złożyli zamówienie drogą telefoniczną, poprzez fax lub e-mail niezależnie od tego, czy dokonali rejestracji.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Klientów Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 6. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 7. W celu założenia Konta Klienta w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 8. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 10. Usługodawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 11. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. Klient zobowiązany jest do aktualizowania na bieżąco podanych przez siebie danych w trakcie procesu Rejestracji, bez zbędnej zwłoki.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i usług udostępnianych w ramach Konta Klienta.

§ 4 Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów , drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Prowadzenie Konta Klienta,

b) Formularz kontaktowy,

c) Newsletter,

d) Zamieszczenie opinii dotyczących towarów lub usług,

d) Kalkulator przeliczeniowy,

e) usługa „Poleć znajomemu”,

f) wysyłanie wiadomości do Sprzedawcy,

g) udostępnianie karty produktu w portalach społecznościowych.

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 2. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §3 Regulaminu.
 3. Klient, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Klienta. Żądanie usunięcia Konta Klienta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zgodnie z §14 Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą Formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Formularz kontaktowy Klient wypełnia Formularz udostępniony na Stronach Internetowych Serwisu i przesyła wypełniony Formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu.
 5. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego lub informacji handlowych dotyczących produktów lub usług. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 8. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub powiadamiając Usługodawcę w inny sposób. Żądanie usunięcia adresu do subskrypcji jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 10. Usługa Zamieszczenie opinii polega na umożliwieniu Klientowi przez Usługodawcę, publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności treści prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu. W celu skorzystania z usługi Klient wypełnia i wysyła do Usługodawcy dedykowany formularz, zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu pod określoną treścią zamieszczoną przez Usługodawcę. Wypełnienie i przesłanie formularza, o którym mowa w zdaniu poprzednim możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się przez Klienta na jego Konto w jednym z serwisów społecznościowych, za pomocą którego zamieszczana jest opinia, wymienionych w formularzu.
 11. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii dostępna jest w każdej chwili i polega na zaniechaniu korzystania z tej usługi przez Klienta.
 12. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hackerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca drogą elektroniczną zawiadamia Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 13. Usługa Kalkulatora przeliczeniowego polega na umożliwieniu obliczania określonych wartości na podstawie danych edytowanych przez Klienta.
 14. Rezygnacja z usługi Kalkulatora możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z tej usługi.

§ 5 Zamówienia i Rezerwacje

 1. Informacje zawarte w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedaż zarezerwowanych Towarów stanowiących alkohol, odbywa się wyłącznie w Punkcie Odbioru. Towary stanowiące alkohol będą wydawane jedynie osobom pełnoletnim i trzeźwym.
 3. Miejscem zawierania Umów Sprzedaży Towarów stanowiących alkohol jest Punkt Odbioru. 
 4. Sprzedawca posiada i jest odpowiedzialny za odpowiednie i ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, wydane przez właściwe organy administracji publicznej, na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277, ze zm.).
 5. Klient może składać zamówienia lub rezerwacji w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sprzedawca może określić w karcie danego produktu minimalną wartość zamówienia. Informacja, o której mowa w niniejszym punkcie może znajdować się również w karcie zaproszenia do grupy przy poszczególnych produktach.
 6. Klient składający zamówienie lub dokonując Rezerwacji za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletują zamówienie wybierając Towary lub Usługi, którymi są zainteresowani. Dodanie Towarów lub Usług do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem lub Usługą prezentowaną na Stronie Internetowej Serwisu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia oraz wybraniu formy płatności, składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji przez wysłanie formularza zamówienia, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk: „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar lub Usługę i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Rezerwacji napojów alkoholowych mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie i trzeźwe w momencie jej dokonywania.
 7. W Serwisie obowiązuje zakaz dokonywania Rezerwacji Towarów stanowiących napoje alkoholowe, dostępnych w ofercie Sprzedawców, przez osoby nietrzeźwe oraz niepełnoletnie.
 8. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Klienta może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgodnie z brzmieniem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287, ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 9. Złożenie zamówienia lub rezerwacji stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów lub Usług będących przedmiotem zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia lub rezerwacji, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia lub rezerwacji, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Zdanie drugie niniejszego punktu nie dotyczy Towarów stanowiących alkohol, których Sprzedaż odbywa się w Punkcie Odbioru, a wiadomość, o której mowa w pkt 10 stanowi w takim przypadku jedynie potwierdzenie Rezerwacji Produktu stanowiącego alkohol.
 12. Po zawarciu Umowy sprzedaży lub dokonaniu rezerwacji, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 13. Usługodawca jest stroną umów sprzedaży zawieranych z Klientem, których przedmiotem są Towary lub Usługi prezentowane na Stronie Internetowej Serwisu – w ramach zawieranych Umów sprzedaży Towarów lub Usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu Usługodawca pełni rolę sprzedawcy i ponosi odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu oraz treścią oferty Usługodawcy.

§ 6 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danym Towarze lub Usłudze stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich. W przypadku rzeczy ruchomych nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary lub Usługi:

a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPro o dokonaniu płatności przez Klienta).

b) przelew bankowy tradycyjny.

Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (§ 5 pkt 7), jeżeli wybrał formę przedpłaty.

 1. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty łącznej kwoty za wszystkie zamówione w Serwisie Towary, która jest przekazywana na rachunek rozliczeniowy.
 2. Po dokonaniu płatności Usługodawca potwierdza realizację transakcji płatniczej Klientowi.
 3. W przypadku braku płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca może przesłać Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na Trwałym nośniku) na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 7 Dostawa

 1. Sprzedawcy realizują Dostawy na terytorium Polski. Unii Europejskiej oraz USA. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do zbadania doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy, w tym żądania od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. Uprasza się Klienta będącego Konsumentem o zbadanie doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki uprasza się Klienta będącego Konsumentem o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy, w tym żądanie od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Punkcie Odbioru (Lokalny Punkt Odbioru) lub w miejscu prowadzenia działalności Sprzedawcy w Dni Robocze, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 7. W przypadku Towarów stanowiących napoje alkoholowe Klient jest zobowiązany do ich odbioru osobistego w Punkcie Odbiorcy, w terminie 4 dni od momentu dokonania Rezerwacji.
 8. W przypadku Towarów stanowiących napoje alkoholowe wydanie ich Klientowi może nastąpić wyłącznie:
  1. jeśli Klient jest osobą pełnoletnią i trzeźwą w momencie wydania w posiadanie,
  2. po weryfikacji wieku w dowodzie tożsamości Klienta.

§ 8 Reklamacje

 1. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta będącego Konsumentem.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną lub Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

a) dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;

b) dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.

 1. Klient może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną lub Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 3. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać odesłany pocztą w zwykłym trybie, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Serwisu w karcie produktu.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów sprzedaży w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do -odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.
 2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 1. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 2. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.

§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, że treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, w celu realizacji zamówień oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.
 4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 7. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 9. Więcej informacji zawiera Polityka Prywatności Serwisu.

§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 15 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 2. Usługodawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klienta nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2021 r.

Chcesz wiedzieć więcej – napisz do nas: biuro@lokalneogniwo.pl